2015

06.12'15 ongevraagd advies: voorstel gezamenlijk mogelijkheden onderzoeken voor een HH 2.0 

 

27.11'15 ongevraagd advies project: praat mei oer besparrings 

- uitnodiging aan burgers van de gemeente SWF om mee te praten over 4,5 miljoen euro aan besparingen.

20.01'16 antwoord gemeente SWF op ongevraagd advies  op project praat mei oer besparrings

 

 

09.11'15 verzoek aan B & W voor ondersteuning subsidie initiatief Gaastmeer 

31.03'16 besluit gemeente SWF 

 

15.10'15 adviesbrief college:

- beoordeling project “iedereen doet mee” in kader “innovatiefonds”

- verzoek heroverweging project “langer-thuis wonen” 

 

05.10'15 brief raadsleden wonen-zorg 

 

29.09'15 adviesbrief onafhankelijke cliëntenondersteuning en klachtafhandeling 

23.09'15 presentatie onafhankelijke cliëntenondersteuning en klachtafhandeling

23.09'15 advies Mienskipssoarch

 

10.09'15 pre advies relatie wmo platform <> college/raad

antwoord op 21.06'16 ontvangen, zie adviezen 2016

 

10.09'15 ongevraagd advies  "SWF brengt geluk . . . ."  

15.11'05 op  wethoudersoverleg met db besproken: besluit gemeente om dit door te zetten

 

25.08'15 ongevraagd advies “overwegingen inzake de overlegtafel wmo en jeugd”

03.05'16 reactie gemeente 

 

16.06'15 schrijven aan college over samenwerking C.I.G.; Cl. raad WWB (gemeenten SWF en Littenseradiel) en Platform WMO SWF 

 

20.04'15 bekendmakingen gemeente  

21.04'15 ongevraagd advies Cl. raad WWB (gemeenten SWF en Littenseradiel) en WMO platform SWF

20.05'15 aanvulling ongevraagd advies opheffen Tja jo Tsjin

 

05.04'15 pilot langer thuiswonen . . . dorpen rond Sneek 

04.10'15 info over ongevraagd advies 'langer thuiswonen' voor raadsleden cie B&M 07.10'15

15.10'15 verzoek heroverweging project “langer-thuis wonen” middels adviesbrief zie boven
 

13.11'14 motie klachtenmeldpunt  

13.02'15 voorstel pilot zorgbelang 

13.02'15 stappenplan klachtenmeldpunt 

09.04'15 actieve info raad 

09.04'15 ongevraagd advies 'klachtenmeldpunt' 

09.04'15 collegebesluit  

 

03.04'15 voortgang sociaal domein over het eerste kwartaal 2015 

07.04'15 ongevraagd advies soc. domein 

 

15.01'15 afwegingskader thuisondersteuning 

15.01'15 algemene afwegingskader 

15.01'15 voorstel college 

17.02'15 advies 'afwegingskaders' 

28.04'15 reactienota gemeente SWF
 

16.12'14 collegevoorstel privacy protocol en conventant 

03.02'15 privacyconvenant
03.02'15 privacyprotocol

06.02'15 advies privacy protocol
01.07'15 antwoord gemeente SWF

 

10.12.14 5.0 plan van aanpak mantelzorondersteuning versie 2 dec. 2014

10.12'14 5.1 de pracht van eigen kracht  

10.12'14 5.2 plan van aanpak ondersteuning vrijwilligers(initiatieven)

10.12'14 advies 'pracht van eigen kracht' 

07.02'15 advies vervolg, pva mantelzorgondersteuning

13.04'15 antwoord gemeente SWF
 

03.01'15 vervolg advies wet normering topinkomens

13.03'13 antwoord gem. Littenseradiel 

19.03'15 antwoord gemeente SWF


 

 

 

 

 

Contact

Als u contact met ons wilt
Klik dan hier

 

Als u een melding wilt maken
Klik dan hier

 

Als u een zich wilt inschrijven voor de nieuwsbrief
Klik dan hier

*