Werkgroepen

Drie werkgroepen worden op dit moment (eind 2015) georganiseerd door de ambtelijke staf. Daar draaien leden van de lokale raden en het platform volop in mee:


o organisatie van vier “ontmoetingsbijeenkomsten”
in de vier gebieden: --voorliggend veld / organisaties / initiatieven / verenigingen <> de gebiedsteams <> de lokale raad in één gebied: ontmoeting opdat we elkaar kunnen áánspreken als dat nuttig is!


o dóórorganisatie gebiedsteams

wat gaat goed, hoe kan het op punten beter en op grond van welke ervaringen en ideeën wordt aanhet gebiedsteam per 1 januari 2016 definitief vorm en inhoud gegeven?


o onafhankelijke cliëntondersteuning en klachtafhandeling

Zie hierboven ad commissieBoarger en Mienskip. Dit plan wordt in deze werkgroep nader uitgewerkt. Een collegebesluit daarover wordt voorbereidt. 

 

Andere nog actieve werkgroepen zijn:

 

o werkgroep armoede

Voorbeeld van een werkgroep die op het initiatief van het algemeen bestuur van het platform in het werkplan 2014 e.v. is opgestart. In het regulier overleg met de wethouder is daarvan melding gemaakt. Ambtelijke bijdrage is geleverd en e.e.a. is van start gegaan met ook vertegenwoordigers van onze collega adviesraad voor de Participatieraad (cliëntenraad wwb). Tevens zijn kerkelijke organisaties en de welzijnsorganisatie aan de werkgroep toegevoegd. Er is een eindrapportage opgesteld, die is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur in juni 2014 en in diezelfde vergadering aangeboden aan de wethouder. Hierop is gedurende een jaar gewerkt aan een gemeentelijk armoede beleid. Dat beleid is in december 2015 aan de orde in de gemeenteraad.

 

o werkgroep  wonen<>zorg/zorg<>wonen
Een breed samengestelde werkgroep uit het eigen netwerk, aangevuld met deskundigen op het terrein van het “zorg”vastgoed, heeft een ongevraagd advies uitgebracht (juni 2014). Het advies luidt: beschikbaarheid van betaalbare “geschikte” woningen dient op de kortst mogelijke termijn te worden onderzocht naar --aanwezigheid, --soort vraag, --(ver)nieuwbouw en--transformatie bestaand zorgvastgoed. Hoewel het zéér lang heeft geduurd alvorens het college op dit indringend advies in ingegaan, is nu sprake van een nieuwe start van een breed samengestelde werkgroep onder leiding van de wethouder en een lid van ons platform.

 

o werkgroep GPK (gehandicapten parkeerkaart)
In de warme zomer van 2014 is hard gewerkt door een werkgroep bestaande uit drie ambtenaren, vier leden van ons netwerk en leden van het CIG (Cliëntparticipatie Integraal Gehandicaptenbeleid: een adviescommissie voor “bereikbaarheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen, welke commissie via ons platform advies uitbrengt) aan dit onderwerp.

Een mooi en afgewogen advies (mee ingegeven door nieuwe wetgeving én met name de “elektronische parkeerwachter”) is aan het college gestuurd. Tot op de dag van nu (december 2015) is daarop nog geen antwoord ontvangen.

 

o werkgroep mantelzorg(ondersteuning) 2
Veel aanbevelingen betreffen een nauwe samenwerking tussen gebiedsteam en de in het gebied aanwezige vrijwilligersorganisaties, dorps en wijkinitiatieven e.d.. Om dit in grote lijnen verder uit te werken komt de werkgroep nog regelmatig bijeen. De inzet van de betrokken ambtenaar betekent veel voor die werkzaamheden. 

 

o werkgroep pr en communicatie
In al onze adviezen en het regulier overleg met de wethouders sociaal domein hebben wij centraal gesteld: laten we sámen een communicatieplan opstellen. Het gaat om het informeren van alle inwoners. Laat dat niet een zaak zijn vanuit twee perspectieven. Dat vergroot de onrust alleen maar. Wij zijn in dit voornemen gestuit op een autonoom opererende afdeling communicatie, waarmee het goed overleggen was op onderdelen maar waarmee wij geen “grip” kregen op een gezámenlijk communicatieplan. Daarop hebben wij een werkgroep (vier personen) ingesteld die snel en flexibel kan inspelen op ontwikkelingen en activiteiten. Deze werkgroep heeft in 2015 veel werk verricht: --communicatieplan extern (en intern), --website: inrichting en onderhoud, --meerdere flyers, folders, kaartjes, banners enz..

 

o werkgroep jeugd
In 2015 is deze werkgroep opgericht. Trekker is een voormalig professional in de jeugdzorg (lid van het ab), daarnaast zijn het db en vier van de vijf lokale raden in de werkgroep vertegenwoordigd. Naast ad hoc-vragen (een klacht, c.q. een adviesaanvraag voor een project) richt de werkgroep zich op de vragen: --hoe komt het preventiebeleid tot zijn recht in SWF, --op welke wijze kan, c.q. wordt invloed uitgeoefend door SWF op het gevoerd provinciebreed beleid, uitgevoerd door de centrumgemeente, --volgen van de bijzondere taakstelling GT-Bolsward e.o. in de pilot “jeugdbeleid”. 

 

Werkgroepen die (op dit moment) niet meer actief zijn:

 

- werkgroep HH1HH2
Medio 2014 was daar ineens de vraag van het gemeentebestuur om mee te denken over de wijze waarop (de bezuinigingen huishoudelijke hulp) HH1HH2 in onze gemeente vorm en inhoud zouden kunnen krijgen. Alle lokale raden, het db, het ab en vier ambtenaren hebben in meerdere sessies gewerkt aan “aanbevelingen”. Die zijn in een rapportage aan het gemeentebestuur gestuurd.

Wij menen dat deze rapportage heeft bijgedragen aan uitvoeringsbesluiten van “milde aard” voor de gemeente SWF.

 

- werkgroep nachttaxi
Ons bleek dat ’s nachts geen taxi beschikbaar is om mensen vanuit het ziekenhuis te vervoeren naar wijken in Sneek, laat staan de afgelegen dorpen.
Een voorziening waarnaar regelmatig gevraagd wordt door begeleiders van bijvoorbeeld een spoedopname in de avond of bij overlijden in het ziekenhuis.
Ziekenhuisfunctionaris, ambulancedienst, enkele leden uit ons netwerk zijn in een aantal bijeenkomsten gekomen tot een ongevraagd advies. Vooreerst is hierop negatief gereageerd door het college (kostbaar en zelden voorkomend). Nu ons opnieuw klachten hebben bereikt, hebben wij deze problematiek recent nogmaalsonder de aandacht van het college gebracht.

 

- werkgroep mantelzorg(ondersteuning) 1
In het regulier overleg met de wethouders van 15 december 2014 werden ons plusminus 100 pagina’s-dik drie nota’s overhandigd met de vraag: adviseer vóór 1 januari 2015. Wij hebben ingestemd per 1 februari 2015 te zullen adviseren op de nota “mantelzorgondersteuning”. Een werkgroep werd ingesteld (alle lokale raden en db-leden onder leiding van een lid-deskundige in het ab) hebben hard gewerkt. Een advies met 39 concrete aanbevelingen werd door het ab vastgesteld en geheel door het college overgenomen.

 

- werkgroep “verkiezingsmanifestatie 2014”

Een breed samengestelde werkgroep bestaande uit leden van gemeentraadsfracties, afd. communicatie, db platform en enkele leden uit de lokale raden hebben op 7 maart 2014 in vier locaties (Bolsward, Koudum, Woudsend, Sneek) in de namiddag discussiepanels van –raadsleden, --lokale raadsleden en betrokken inwoners georganiseerd. ‘s Avonds vond één centraal verkiezingsdebat plaats in Sneek.  Al met al een goedbezochte- en mede daardoor geslaagde manifestatie. Een goede onderstreping van het belang van zorg&participatie als nieuw onderwerp in de lokale politiek. In de eindevaluatie kwam naar voren: in 2018 opnieuw organiseren.
 

 

Contact

Als u contact met ons wilt
Klik dan hier

 

Als u een melding wilt maken
Klik dan hier