23
nov

Gehandikapten parkeerkaart en parkeren bij het Antonius ziekenhuis

Hoe gratis parkeren met je gehandikapten parkeerkaart bij het Antonius Ziekenhuis

Lees meer

16
mei

Mantelzorgmarkt 8 juni 2017 14 tot 21 uur Theater Sneek

Wat kunt u op de markt doen?
Er zijn verschillende activiteiten:
- Bezoek één van onze thematafels:
   o Mantelzorg doe je samen. Informatie over vervangende zorg en zorg verlenen samen met familie, thuiszorg, ziekenhuis en/of verpleeghuis en vrijwilligers.
   o Je bent jong en je zorgt! Informatie voor jongeren die opgroeien met een chronisch zieke of gehandicapte ouder, broer of zus.
   o Werk en mantelzorg. Informatie voor mensen die hun baan combineren met zorg verlenen thuis.
   o Gebiedsteam, Stipepunt, Onafhankelijke cliëntondersteuner en WMO-raad. Algemene informatie over mantelzorg en wat de gemeente Súdwest-Fryslân te bieden heeft aan hulp en ondersteuning.
- Ga naar het Mantelzorgcafé voor een hapje, een drankje en een gezellig gesprek.
- Volg de workshop yoga of weerbaarheid.
- Bekijk presentaties en films.
- Bespreek je vragen met leden van het Mantelzorgnetwerk Sneek.
 

2
mrt

Zwaarbelaste mantelzorgers geven hun kwaliteit van leven een dikke onvoldoende

 

 

 

Zwaarbelaste mantelzorgers geven hun kwaliteit van leven een 4,7. Dat blijkt uit het landelijke onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Een programma van zes belangenorganisaties, waaronder de Landelijke vereniging voor mantelzorgers Mezzo. Deze cijfers zijn een wake-up-call aan de politiek volgens Mezzo.

De belasting die mantelzorgers ervaren heeft gevolgen voor de kwaliteit van leven. De groep mantelzorgers die zich weinig belast voelt geeft de kwaliteit van leven namelijk een 7,0. De zwaarbelaste mantelzorgers dus een 4,7.

Wake up call

 

Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo: 'We zien dat een grote groep mantelzorgers, bijna 90% (SCP), veel voldoening haalt uit de zorg voor een ander. Het is mooi dat deze cijfers aantonen dat het met heel veel mantelzorgers ook goed gaat. Voor hen is het belangrijk dat het goed blijft gaan; ook als de zorg intensiever wordt. Het cijfer van de groep zwaarbelaste mantelzorgers is echter een wake-up-call voor politici. Het cijfer laat zien dat mantelzorg hen zoveel kost dat het eigen leven hieronder lijdt.'

Het onderzoek laat zien dat mantelzorg zwaar wordt door: 

·        intensieve zorg (> 25 uur per week)

·        langdurige zorg (> 10 jaar) 

·        de zorg niet te kunnen delen met anderen 

·        regeltaken wanneer mantelzorgers met meerdere wetten en instanties te maken hebben.

 

Oplossingen

Mezzo ziet drie oplossingen voor deze cocktail van drukmiddelen. Allereerst moet de stapeling van kosten worden aangepakt. Mantelzorgers hebben nu te maken met teveel tegengestelde wet- en regelgeving, zoals de mantelzorgboete, waardoor zij worden tegengewerkt in het zorgen voor een ander. De effecten van deze wetten op mantelzorgers moeten vooraf duidelijk zijn.

Daarnaast is het goed om anderen in een vroegtijdig stadium bij de zorg betrekken. Dit kan iemand uit het sociale netwerk zijn, maar ook een professional. Het is aan professionals om mantelzorgers hiervan bewust te maken én aan gemeenten om niet pas formele zorg inzetten als het water de mantelzorger aan de lippen staat. Tijdig hulp bieden bespaart op langere termijn kosten.

Tot slot kan een nieuw kabinet mantelzorg eenvoudiger maken door de regeldruk bij mantelzorgers zoveel mogelijk weg te nemen. Bijvoorbeeld door één plek aan te wijzen waar mantelzorgers terecht kunnen voor alles rond de zorg voor hun naasten, in plaats van de vele uitvoeringsinstanties van de drie verschillende wetten.

 

Mijn Kwaliteit van Leven

Mijnkwaliteitvanleven.nl laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg is veranderd. Ruim 1300 mantelzorgers hebben de themavragenlijst mantelzorg  van mijnkwaliteitvanleven.nl ingevuld.

20
feb

Zorgmarkt zaterdag 18 maart 10 tot 16 uur Broerekerk Bolsward

Zaterdag 18 maart  10.00-16.00 uur   Broerekerk, Bolsward

 

Een twintigtal kleinere zorg- en welzijns-ondernemers

uit Súdwest Fryslân laten zien hoe groots klein kan zijn.

 

En u bent van harte uitgenodigd!

‘Een goed leven gunnen we iedereen.

Waar het nodig is, maken we het samen graag een stukje béter:

persoonlijk, kleinschalig én dichtbij.

Goed foar elkoar.’

Deze zorg- en welzijnsmarkt is een initiatief van ANIMO welzijn

in het kader van de week van Zorg en Welzijn van 13 tot en met 18 maart 2017.

Meer weten? www.seniorenbegeleidinganimo.nl

@seniorenbegeleiding

Ingrid Dijkstra 06 19 33 66 17 Tjikkie Halma 06 48 16 57 49

7
feb

Het Grote zorgdebat

Op 20 februari wordt een groot zorgdebat georganiseerd.

Zie voor meer informatie:

 

Het grote zorgdebat

 

7
feb

Voorkom oneigenlijke besteding WLZZ gelden

Begin januari kwam via media aan het licht dat geld uit de Wet langdurige zorg (Wlz) oneigenlijk wordt besteed. Gemeentelijke kortingen op sociale activiteiten worden vaak noodgedwongen door zorgaanbieders met Wlz-geld opgevangen. “De staatssecretaris moet dit oneigenlijk gebruik voorkomen”, schrijven Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, PerSaldo, KBO-PCOB en KansPlus in een brief aan de Tweede Kamer. Dat meldt Ieder(in).

 

Besteding WLZ gelden

11
jan

Staat van Friese senioren symposium

Het fries sociaal planbureau houdt op 2 februari2017 een middagsymposium over de "staat van de Friese senioren"

p di symposium met o.a. Douwe Draaisma wordt over dti onderwerp gepraat.

 

Zie www.friessociaalplanbureau.nl/agenda/symposium-‘staat-van-friese-senioren’-432

8
nov

Gevraagd advies aan de Gemeente SWF inz. beleidsplan 'Samen - werken aan schulden'

De reactie van het WMO-Platform SWF.

Lees meer

3
okt

Inkoopbeleid Wlz 2017 voor huishoudelijke hulp voor mpt-cliënten en logeren

Zorgkantoren/ZN hebben aanvullend inkoopbeleid gepubliceerd voor de huishoudelijke hulp aan cliënten met een modulair pakket thuis (mpt). Mpt-cliënten ontvangen huishoudelijke hulp vanaf 2017 niet langer op grond van de Wmo maar op basis van de Wlz. Tevens gaat het inkoopbeleid in op de regels rond het logeren van cliënten met een Wlz-indicatie die zelfstandig wonen.

Lees meer

29
sep

Samenwerking ouderenbonden PCOB en KBO

Manon Van der Kaa: ‘We kunnen van elkaars kracht gebruikmaken’

In de nieuwste editie van ledenmagazine Perspectief vertelt Manon van der Kaa, directeur PCOB, over de samenwerking tussen PCOB en KBO.

Lees meer

28
sep

Geen sprake van anti-pgb beleid door gemeenten

Gemeenten weigeren zorgbehoevenden in een beperkt aantal gevallen een persoonsgebonden budget (pgb). Er wordt geen anti-pgb beleid gevoerd. Een aantal gemeenten sluit wel bepaalde zorgvormen uit van een pgb, zoals dagbesteding.

Lees meer

27
sep

Rechtbank Limburg vindt pgb-tarief van 7 euro te laag

Op 26 augustus sprak de rechtbank in Roermond zich uit over een zaak die een moeder met een dochter met ASS had aangespannen tegen de gemeente Weert. De moeder stelt dat zij te weinig uren begeleiding heeft gekregen en het pgb-tarief begeleiding voor familieleden van € 7,17 te laag is. Op beide punten is zij door de rechtbank in het gelijk gesteld.

Lees meer

26
sep

Gemeentesecretaris Hilversum gaat zorgboer ontzorgen

Hilversum predikt flexibiliteit in het gemeentehuis. De top doet mee. De ‘atypische’ gemeentesecretaris Inge de Vries verhuist naar de coöperatie van zorgboerderijen Boer & Zorg.

Lees meer

23
sep

Gebruikers langdurige zorg worden gek van bureaucratie

Mensen die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen en een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen krijgen te maken met een omvangrijke bureaucratie. De belangenorganisatie Per Saldo heeft dit jaar al 1200 meldingen daarover ontvangen uit haar achterban. Zorgverzekeraars Nederland erkent het probleem.

Lees meer

22
sep

‘Eigen bijdrage Wmo kan verdwijnen’

De discussie over afschaffing of verlaging van het eigen risico is losgebarsten, maar verlaging of afschaffing van de eigen bijdrage voor de Wmo heeft waarschijnlijk meer impact op de portemonnee van gebruikers. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor verlaging van de eigen bijdrage in 2017. De SP denkt dat de eigen bijdrage kan verdwijnen als gemeenten hun geld op de plank inzetten en kortingen van het rijk worden opgeheven.

Lees meer

21
sep

Cadeautjes Prinsjesdag maken stijgende zorgkosten niet goed

Het kabinet schermt vandaag met mooie koopkrachtcijfers. Ook mensen met een beperking en chronisch zieken gaan er iets op vooruit. Maar deze cijfers werken verhullend, zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in). “Onder dit kabinet zijn de zorgkosten voor mensen met een beperking heel sterk gestegen. Een cadeautje op Prinsjesdag maakt dat niet goed.”

Lees meer

20
sep

Vier nominaties voor de Duim 2016

De prijs voor het meest cliënt/patiëntgerichte zorginitiatief in Fryslân, de Zorgbelang Duim, gaat dit jaar naar één van vier genomineerden. De Duim wordt op 13 oktober uitgereikt tijdens het Fries Zorgcongres in de Lawei in Drachten.

Lees meer

19
sep

ActiZ blij met advies NZa om Wlz budget te verhogen

Het budget voor de langdurige zorg is niet voldoende in 2016. Eerder luidde ActiZ al de alarmklok voor de tekorten in de Wlz. De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert het ministerie van VWS om het landelijke budget voor de Wlz met €121 miljoen te verhogen. Vraag is of het budget daarmee toereikend is.

Lees meer

16
sep

Resultaten rapport 'signaleren van onveiligheid in jeugdhulp'

In juli verscheen een rapport van het Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) over het signaleren van onveiligheid in de jeugdhulp. En de acties die jeugdhulpverleners in gemeenten vervolgens ondernemen. Het rapport kent een aantal constateringen en aanbevelingen, die hieronder opgesomd staan.

Lees meer

16
sep

Afvinklijstjes blijven kwaliteit ouderenzorg bepalen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg, zorgkantoren, visitatiecommissies, beroepsgroepen en cliënten hanteren straks ieder hun eigen verantwoordingscriteria voor goede zorg. Dat staat in het concept Kwaliteitskader voor kwaliteit in de ouderenzorg.

Lees meer

15
sep

Wat knelt?

Burgerinitiatieven, gericht op zorg en ondersteuning, zijn in opmars. Dit sluit ook goed aan bij de gewenste verandering in de samenleving - meer participatie van inwoners, onderlinge solidariteit, eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen vóór en mét elkaar. Toch worden er in de praktijk belemmeringen ervaren. Op basis van deze signalen heeft de Tweede Kamer in december 2015 een motie aangenomen om knelpunten van burgerinitiatieven en zorgcoöperaties in het systeem van de langdurige zorg te inventariseren.

Lees meer

15
sep

Ouderen met Kamerleden in gesprek om stilte rond armoede te doorbreken

Financieel volledig in het nauw komen door jarenlang inleveren. Op dinsdagmiddag 13 september kreeg de Tweede Kamer van ouderen persoonlijk te horen hoe dat voelt. Directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa en senioren Riet van Ee, Trix van der Biezen en Toon Zwart deelden de bundel Ouderen doorbreken de Stilte uit aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie SZW, Brigitte van der Burg.

Lees meer

14
sep

Jaarverslag van de monitor chronisch zieken en mensen met beperkingen

Het Jaarverslag 2015 van het onderzoeksprogramma ‘Monitor Zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking’ is verschenen. Dit onderzoeksprogramma is de bron van informatie om te leren over het perspectief van mensen met een chronische ziekte of beperking, bijvoorbeeld over zorg (zorggebruik en behoefte aan zorg, zelfmanagement, ondersteuning door naasten) en participatie (betaald en onbetaald werk, activiteiten in de vrije tijd, ervaren kwaliteit van leven, eenzaamheid en de financiële situatie).

Lees meer

14
sep

Cliënt niet in beeld bij transities ggz

Cliënten en professionals zijn onvoldoende in beeld geweest in het proces van transitie van de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dat zegt scheidend directeur Paul van Rooij die na vijf jaar branchevereniging GGZ Nederland verruilt voor de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Lees meer

13
sep

Gemeenten verplicht om beschut werk te bieden

Gemeenten worden vanaf 1 januari volgend jaar verplicht om mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken een geschikte werkplek aan te bieden. Dat heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma (Werkgelegenheid) maandag aangekondigd

Lees meer

9
sep

Budgetten Wmo en Jeugd vanaf 2017 verlaagd

Het Rijk en de VNG hebben afspraken gemaakt over een verlaging van de budgetten Wmo en Jeugd vanaf 2017. Aanleiding daarvoor is dat bepaalde groepen bij de decentralisatie ten onrechte onder de Wmo en/of Jeugdwet zijn geschaard, terwijl zij feitelijk in de Wlz thuishoren. Gemeenten hebben voor deze groepen dus aanvankelijk teveel middelen ontvangen.

Lees meer

9
sep

‘Gemeenten sturen gehandicapten door naar Wlz’

Gemeenten willen mensen met een verstandelijke beperking pas begeleiding geven als zij een afwijzing van het CIZ hebben gehad. Niet uit kwade opzet, maar vanwege onwennigheid. Dat verklaart volgens de VGN deels de toename van het aantal gehandicapten in de Wet langdurige zorg.

Lees meer

8
sep

Laatste kans voor suggesties Duim 2016!

We gaan de voorbereidende fase voor de Duim 2016 afronden. Hebt u nog suggesties, dan is deze week de laatste kans.

Lees meer

8
sep

Vier oorzaken Wmo-overschot gemeenten

Negen op de tien gemeenten hebben in 2015 geld overgehouden van hun Wmo-budget. De Tweede Kamer eist een analyse van staatssecretaris Van Rijn. Om hem op weg te helpen alvast vier mogelijke oorzaken.

Lees meer

7
sep

Uitspraak: Budgethouder mag pgb binnen het toegekende budget vrij besteden

De rechtbank Noord-Holland heeft op 21 juli 2016 uitspraak gedaan over bestedingsvrijheid bij het pgb.

Lees meer

6
sep

Toch onderzoek zorgmijding door eigen bijdrage Wmo

In opdracht van het ministerie van VWS wordt toch onderzocht of hulpbehoevenden door de (hoge) eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen afzien van hulp. Op 1 oktober moet het kwalitatieve onderzoek bij het ministerie liggen.

Lees meer

1
sep

3 leden DB van het WMO Platform SWF leggen hun functie beer

Geacht college,


Hierbij deel ik u mee dat ik mijn werkzaamheden en beschikbaarheid voor het WMO-platform SWF per direct stop.

Naar mij is bericht hebben de DB-leden mw Rita Hogendoorn en de heer Wietse de Haan dit besluit tevens genomen.


Goede groet,
EG Gaarlandt

31
aug

Ouderen doorbreken de stilte rond armoede

Jarenlang inleveren, wat betekent dat als je oud bent? Seniorenorganisatie KBO bundelt de verhalen in het boekje ‘Ouderen doorbreken de stilte’. Directeur Manon Vanderkaa: “Aandacht voor armoede onder ouderen is hard nodig. Met lang niet alle ouderen gaat het zo goed als vaak gedacht. Deze verhalenbundel toont aan welke groepen ouderen vaak vergeten worden.”

Lees meer

30
aug

Politieke wensen naar de partijen

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 brengt Ieder(in) de politieke wensen van mensen met een beperking of chronische ziekte onder de aandacht bij politieke partijen. Deze zijn te vinden in het verkiezingspamflet 'Politieke wensen van 2 miljoen wensen'.

Lees meer

29
aug

Buurtbemiddeling in 231 gemeenten

In 231 gemeenten kunnen bewoners een beroep doen op buurtbemiddelaars. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Buurtbemiddeling is in de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot een belangrijk instrument voor gemeenten, politie, corporaties en burgers om een burengeschil effectief op te lossen.

Lees meer

27
aug

Súdwest-Fryslân wordt werkgever van alle medewerkers gebiedsteams

De gemeente Súdwest-Fryslân wil per 1 januari 2017 de medewerkers van de gebiedsteams zelf in dienst nemen. Het gaat om het personeel van Timpaan Welzijn, Stichting Ouderenwerk Bolsward, Regie-centrum en MEE.

Lees meer

26
aug

Reactienota voorgenomen besluit organisatie gebiedsteams is gereed

Lees meer

25
aug

Gemeente Emmen mag haar nieuwe Wmo-plannen uitvoeren

De gemeente Emmen voert de plannen uit voor de nieuwe Wmo. Kleine zorgaanbieders haddeen dit aangevochten bij de rechter, maar zijn in het ongelijk gesteld.

Lees meer

24
aug

'Transitie van ouderenzorg is mislukt'

Zorgaanbieders worstelen nog steeds met de gevolgen van de transitie van zorg. Door gewijzigde wet- en regelgeving lopen ze in de praktijk tegen allerlei obstakels aan. In Zorgvisie geven ze een signaal hierover af aan de politiek.

Lees meer

23
aug

Ouderen moeten zélf eenzaamheid voorkomen

Veel ouderen zijn eenzaam. Beleid helpt niet. Tip: bouw relaties op als je jong bent. „Voorkom voor je eigen bestwil dat je niets betekent voor anderen.”

Lees meer

22
aug

Verzamelwet VWS 2016 in werking: Jeugdwet wijzigt ook

Op 1 augustus 2016 traden de meeste bepalingen van de Verzamelwet VWS 2016 in werking, waardoor ook de Jeugdwet is gewijzigd. In dit bericht leest u meer over de veranderingen.

Lees meer

19
aug

Van Rijn: ‘Gemeente mocht komst zorginstelling blokkeren’

Gemeente Aa en Hunze overtrad geen regels toen het 24 begeleid-wonen plaatsen voor mensen met autisme weigerde. Dat meldt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in antwoord op Kamervragen. De gemeente weigerde omdat het woonzorgproject 1,2 miljoen euro aan Wmo-budget per jaar zou kosten.

Lees meer

18
aug

10 Tips: voorkom eenzaamheid bij ouderen

Veel ouderen zijn eenzaam. Niet alleen ouderen die zelfstandig thuis wonen, maar ook bewoners in verzorgings- en/of verpleeghuizen. Cliëntenbelang Amsterdam is in gesprek gegaan met ouderen zelf om te vragen wat hun ervaringen en wensen zijn. Daar kwamen 10 tips uit. Ook ontwikkelden zij een leidraad.

Lees meer

17
aug

Participatie binnen Wmo in de kiem gesmoord

 De nieuwe Wmo 2015 biedt burgers de mogelijkheid om te participeren door hun gemeente uit te dagen zorgtaken door hen zelf te laten uitvoeren. Dit zogenoemde ‘Right to Challenge’ wordt echter door uiterst complexe aanbestedingsregels in de kiem gesmoord.

Lees meer

16
aug

Onderzoek naar verplicht stellen standaardformulieren PGB

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) bereidt zich voor op het verplicht gebruik van standaardmodellen voor zorgovereenkomsten, wijzigingen en declaraties voor PGB-houders. De invoeringsdatum van deze verplichting is nog niet vastgesteld, want hangt af van de consequenties voor budgethouders. Deze consequenties worden momenteel onderzocht, en zorgaanbieders worden nadrukkelijk uitgenodigd hierin mee te denken.

Lees meer

15
aug

'Verdere decentralisatie is onontkoombaar'

Het binnenlandse bestuur is beter af bij verdere decentralisatie. Maak gemeenten geheel verantwoordelijk voor het sociaal domein en geef ze ook een grotere vinger in de pap op economisch terrein.

Lees meer

12
aug

Gehandicaptenzorg krimpt, maar is financieel stabiel

De gehandicaptenzorg in Nederland blijft het financieel relatief goed doen, maar de sector vertoont voor het eerst ook tekenen van krimp. In 2015 zijn de bedrijfsopbrengsten ten opzichte van 2014 gedaald met € 104 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Deze leidt in de gehandicaptenzorg tot een vermindering van het aantal intramurale cliënten en een afname van het wettelijk toegekende budget. Dit staat in het rapport ‘Jaarverslagenanalyse 2015’ van Intrakoop. De resultaten zijn gebaseerd op de laatste jaarcijfers van 163 organisaties, die samen ruim 92 procent van de organisaties in de Nederlandse gehandicaptenzorg vormen.

Lees meer

11
aug

Zorgkosten ondraagbaar voor minima

Vooral huishoudens die net meer dan 130 procent van de bijstandsnorm verdienen en hoge ziektekosten hebben, krijgen financieel de touwtjes niet meer aan elkaar geknoopt. Onderzoeker Marcel Warnaar van het Nibud ziet dat Nederlanders met een laag inkomen steeds zwaarder gebukt gaan onder hun zorgkosten.

Lees meer

10
aug

Gemeenten maken rommeltje van huishoudelijke hulptoelage

Gemeenten kunnen met extra geld van het Rijk inwoners extra huishoudelijke hulp aanbieden tegen een gering tarief. Hoe gemeenten dat doen, is één grote warboel. Bovendien is de informatie hierover moeilijk te vinden. Dit meldt de consumentenbond.

Lees meer

9
aug

Factsheet Familiegroepsplan is nu beschikbaar

Het familiegroepsplan is een belangrijk instrument in de Jeugdwet. Daarin is vastgelegd dat gezinnen de mogelijkheid krijgen een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen uit de sociale omgeving van de jongere. Hierover is nu een actueel factsheet beschikbaar. 

Lees meer

8
aug

'De zorg heeft een regelluw en beginselvast regime nodig'

De brancheorganisaties kunnen het niet eens worden over het voorliggende concept voor een nieuwe zorgbrede governancecode. Het verbaast Marc Udink, als stille bewindvoerder destijds betrokken bij het faillissement van Meavita, niets. Hem is gevraagd de ‘veenbrand’ te helpen blussen.

Lees meer

5
aug

Onacceptabel dat CBS zorgmijding niet onderzoekt

Het is voor het CDA en SP onacceptabel dat het CBS niet onderzoekt of de eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen leiden tot zorgmijding. De SP heeft verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn (Wmo, PvdA) inmiddels om opheldering gevraagd en vindt dat het innen van eigen bijdragen voorlopig moet worden opgeschort. Ook het CDA gaat Van Rijn aan de tand voelen.

Lees meer

4
aug

Handreiking Zorgverkoop Sociaal Domein en regels aanbesteden

Op 1 juli 2016 is de gewijzigde aanbestedingswet 2012 in werking getreden. De aanbestedingswet 2012 is gewijzigd om de Europese richtlijnen (2014) te implementeren.  In de VGN Handreiking Zorgverkoop Sociaal Domein (januari 2016) hebben wij u al geïnformeerd over deze wijzigingen (bladzijde 11). In de Handreiking staat nog als verwachte ingangsdatum april 2016 genoemd. Dit is dus 1 juli 2016 geworden.

Lees meer

3
aug

ActiZ stuurt brandbrief over de wijkverpleging

ActiZ stuurt op maandag 1 augustus een brandbrief over de toenemende problemen in de wijkverpleging aan minister Schippers en staatssecretaris van Rijn. Meer patiënten, lagere vergoedingen, dreigende cliëntenstops en de beschikbaarheid van specialistische zorg zijn de grootste pijnpunten. Daarnaast neemt de druk op de wijkverpleegkundige toe als het gaat om 24-uurs beschikbaarheid en de toenemende registratielast. Een opeenstapeling van problemen die steeds duidelijker zichtbaar en voelbaar wordt. ActiZ vraagt de bewindslieden om in actie te komen en te voorkomen dat de continuïteit van de zorg aan cliënten in gevaar komt. Ouderenorganisaties ANBO en UnieKBO, beroepsvereniging V&VN en collega branche-organisatie BTN delen de zorgen van ActiZ.

Lees meer

2
aug

Wmo-beleid gemeenten onder vuur

Gemeenten krijgen over hun gevoerde Wmo-beleid de volle laag van de FNV. ‘Gemeenten moeten ophouden met de doorgeslagen bezuinigingen, zodat nóg meer faillissementen voorkomen kunnen worden’, stelt de bond. Hij heeft de noodklok geluid, nadat opnieuw twee thuiszorginstellingen failliet zijn verklaard. Geld is er wel, meent de FNV, gezien de overschotten die gemeenten op hun Wmo-budget hebben. Gemeentekoepel VNG verwerpt de beschuldigingen.

Lees meer

1
aug

Gevraagd (concept)advies aan de Gemeente SWF inz. juridisch construct gebiedsteams

Het door de gemeente gevraagde advies aand de Gemeente SWF is inmiddels ingedien. Zie onderstaande link.

Lees meer

29
jul

Gemeenten zoeken juridische grenzen Wmo op

Gemeenten zoeken naar manieren om hun Wmo-beleid zo min mogelijk aan te passen en toch te voldoen aan de rechterlijke uitspraken over de huishoudelijke hulp. Ze vinden de uitspraken in strijd met de beoogde innovatie in de Wmo.

Lees meer

28
jul

Werkboek 'In voor Mantelzorg' met tools, tips, voorbeelden

Meer en meer draait het in de zorg om wat cliënten nodig hebben en wensen, en hoe ze daarover zelf de regie kunnen voeren en hun omgeving (familie, buren en vrienden) daarbij betrokken is. Uit dat oogpunt is meer samenwerken met mantelzorgers een logische stap.

Lees meer

27
jul

Veel beloven, weinig geven, doet geen gezin in vreugde leven

Iedereen doet mee in de participatiesamenleving. Maar gaat dat ook op voor kinderen met een verstandelijke beperking en hun gezinnen? Isabel is één van de ongeveer 120.000 kinderen in Nederland met een beperking. Haar moeder Astrid van der Kooij verkent de uitwerking van de decentralisaties in het sociale domein.

Lees meer

26
jul

Inspectie en Zorgautoriteit presenteren uitgangspunten 'goed bestuur' en rol cliëntenraden

De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben een kader 'Goed Bestuur' gemaakt. Met daarin welke uitgangspunten zij van belang achten voor goede besturing van zorgorganisaties. En hoe alle betrokkenen rondom die zorg daar een rol in kunnen spelen.

Lees meer

25
jul

Overeenkomst Maeykehiem en Zorgbelang

Maeykehiem en Zorgbelang hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking in St. Nicolaasga heeft aangegeven een aantal activiteiten van Zorgbelang te willen financieren ten behoeve van de verbetering van hun dienstverlening. Directeur/bestuurder Jan Stelwagen van Maeykehiem en Esther de Vrij ondertekenden hiervoor donderdagochtend 21 juli de overeenkomst. 

Lees meer

23
jul

Hulp voor kinderen in problemen vaak te laat

Kinderen met ernstige gedragsproblemen of -stoornissen krijgen steeds vaker te laat de hulp die zij nodig hebben. Dat zeggen directeuren en medewerkers van vier specialistische jeugdzorginstellingen tegen NRC.

Lees meer

22
jul

‘Kom erbij’ thema Inspiratiedag Mij & Zorg in Gouda

De veranderingen in de zorg roepen bij ouderen veel vragen op. Om te helpen die vragen te beantwoorden organiseert de PCOB zaterdag 1 oktober voor de vierde keer een Inspiratiedag Mij & Zorg. De dag vindt dit keer plaats in Gouda. Het belooft een boeiende, educatieve dag te worden met sprekers, theater, workshops en een lunch. De toegang is gratis voor alle 50-plussers!

Lees meer

21
jul

Cliënten en verpleegkundigen kritisch over terugvorderen geld wijkverpleging

Ook cliëntenorganisaties en V&VN hebben zich kritisch uitgelaten over de plannen van de zorgverzekeraars om geld terug te vorderen van zorgaanbieders wijkverpleging die in 2015 het budget hebben overschreden.

Lees meer

19
jul

Kabinet verrekent zich met toestroom Wlz

Het aantal mensen dat een toelating krijgt voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz) is aanmerkelijk hoger dan door het kabinet voorzien. De instroom van gehandicapten en ouderen is respectievelijk 13 procent en 5 procent hoger dan in het Zorgakkoord becijferd.

Lees meer

18
jul

Met arbeidshandicap vaak niet actief op arbeidsmarkt

In 2015 telde Nederland 1,7 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar die aangaven dat ze door een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd werden in het krijgen of uitvoeren van werk. Bijna 400 duizend van deze arbeidsgehandicapten waren tussen de 25 en 45 jaar oud. Van hen was de helft niet actief op de arbeidsmarkt. Dat meldt CBS.

Lees meer

15
jul

Klijnsma rekent zich rijk

De overheid blijft achter bij het scheppen van nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Mensen met een arbeidsbeperking worden door de overheid vooral ingehuurd op detacheringsbasis vanuit de sociale werkvoorziening. Het bedrijfsleven haalt de streefcijfers wel. Op de jubelende presentatie van de banencijfers door staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) valt nogal wat af te dingen.

Lees meer

14
jul

Budgetten wijkverpleging nu al uitgeput

Leden van branchevereniging BTN vrezen dat het budgetplafond voor wijkverpleegkunde nog voor het einde van dit jaar bereikt zal zijn. Dat blijkt uit een enquête uitgezet met betrekking tot de inkoop van wijkverpleegkundige zorg in 2016. 'Zo hard is er nog nooit geknepen.'

Lees meer

13
jul

Súdwest-Fryslân en Littenseradiel regelen huishoudelijke hulp goed voor inwoners

De gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân regelen de huishoudelijke hulp via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) goed. Inwoners kunnen rekenen op maatwerk.

Lees meer

12
jul

14 juli: VN-verdrag treedt in werking

Op 21 januari 2016 stemde de Tweede Kamer in met het verdrag, gevolgd door de Eerste Kamer op 12 april. Op 14 juni is het door Nederland geratificeerde VN-verdrag voor rechten van personen met een beperking neergelegd in New York, waarna het na 30 dagen officieel in werking is getreden.

Lees meer

11
jul

Gemeenten maken verhuizen met veel zorg onmogelijk

Geen ondersteuning meer krijgen of veel minder. Dat overkomt mensen met een beperking die naar een andere gemeente willen verhuizen. Illya Soffer spreekt in EenVandaag daarover haar verontwaardiging uit en vindt dat de staatssecretaris moet ingrijpen.

Lees meer

11
jul

Gemeente SWF bezuinigt € 200.000 op mantelzorgondersteuning

Uit het meerjarenoverzicht blijkt dat de “budgetverlaging” jaarlijks € 200.000,00 bedraagt.

Lees meer

9
jul

SeniorWeb Zuidwest Friesland heeft veel te bieden

Zij bieden weer veel mogelijkheden om met mobiele telefoon, tablet, laptop of computer te oefenen en om daar leuke dingen mee te doen.

Lees meer

7
jul

Vergrijzing meest toegenomen in Limburg

In de afgelopen twee decennia is Nederland het sterkst vergrijsd aan de randen van het land. In Zeeuws-Vlaanderen wonen naar verhouding de meeste 65-plussers, maar de toename was het sterkst in Limburg. Stedelijke regio’s en Flevoland zijn relatief jong gebleven. Dit meldt CBS.

Lees meer

6
jul

Lijst 150 verpleegzorginstellingen

De IGZ heeft afgelopen anderhalf jaar intensief toezicht gehouden op 150 verpleegzorginstellingen. Op 4 juli publiceerde de IGZ een eindrapport over het toezicht op deze 150 verpleegzorginstellingen. De lijst met de betrokken zorginstellingen wordt aan staatssecretaris Van Rijn aangeboden. Tegelijkertijd maakt de IGZ deze lijst openbaar op haar website.

Lees meer

6
jul

ActiZ betreurt keuze voor snelheid i.p.v. zorgvuldigheid bij publicatie lijst verpleeghuizen

ActiZ heeft er bij de staatssecretaris van VWS op aangedrongen om bij publicatie van deze lijst zorgvuldigheid boven snelheid te laten gaan. Dit omdat niet alle actuele gegevens over de verpleeghuizen in de IGZ-lijst zijn verwerkt.

Lees meer

5
jul

Kennismaking met de Onafhankelijke Cliënten Ondersteuner

Graag wil ik mij aan u voorstellen:

 

Mijn naam is Magrietha Spoelstra en sinds 15 juni van dit jaar ben ik in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel actief als onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO).

Lees meer

4
jul

Ggz, een goudmijn voor zorgondernemers

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) ligt onder vuur. Mensen met complexe psychosen die een gevaar voor zichzelf en anderen zijn, zoals Bart van U. en Rémon W., blijven onbehandeld rondlopen, terwijl de kosten voor de ggz blijven stijgen.

Lees meer

1
jul

Doe mee aan de meldactie Zelfstandig wonen

Slagen mensen met een beperking erin om goed zelfstandig te wonen? Rond die vraag draait de meldactie Zelfstandig wonen van Ieder(in), het Landelijk Platform GGz en de Patiëntenfederatie NPCF die vandaag van start gaat.  Heeft u of uw naaste een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening en wilt u uw ervaringen op woongebied doorgeven? Doe dan mee met de meldactie en vul de vragenlijst in!

Lees meer

30
jun

Inspreken in cie B & M van 29 juni EG Gaarlandt, voorzitter

Hr. EG Gaarlandt spreekt in, o.a. over het aantreden van de onafhankelijke cliëntenondersteuner: Margrietha Spoelstra

Lees meer

29
jun

Cliëntenraden: nieuwe governancecode te vrijblijvend

Cliëntenraden zijn kritisch over de nieuwe governancecode voor de zorg. Het gebruik van principes in plaats van regels maakt de code vrijblijvend en krachteloos, zo stelt het LSR, de landelijke koepel van medezeggenschapsraden.

Lees meer

27
jun

Sociale Kaart Schuldhulp FSU, update juni

De nieuweste versie van de sociale kaart schuldhulp FSU is uitgebracht.

Lees meer

Contact

Als u contact met ons wilt
Klik dan hier

 

Als u een melding wilt maken
Klik dan hier

 

Als u een zich wilt inschrijven voor de nieuwsbrief
Klik dan hier

*