Inspreken in cie B & M van 29 juni EG Gaarlandt, voorzitter

30
jun

Hr. EG Gaarlandt spreekt in, o.a. over het aantreden van de onafhankelijke cliëntenondersteuner: Margrietha Spoelstra

  

agendapunt 5, hr. Gaarlandt spreekt op de commissie B & W

 

gebruik maken van "inspreken burgers" vanavond, tekst:
woensdag 29 juni 2016 10:32
Dank u voorzitter, zoals met de griffier afgesproken een late aanmelding voor drie zéér korte mededelingen vanuit ons wmo-platform. En dit keer in meerderheid, wat ons betreft, vrolijke berichten.
In de eerste plaats: de notitie “relatie adviesorgaan – gemeentebestuur” die wij apart aan u, via uw voorzitter en griffier, en het college vandaag op de kop af één jaar en één week geleden aanboden.
Met u zijn we tot goede afspraken gekomen en kijken terug op een  mooie thema-avond in september vorig jaar. Wij boden u toen een rapport “onafhankelijke cliëntondersteuning” aan...en jawel hoor: vorige week is mw Magrietha Spoelstra aan de slag gegaan als zo’n beetje de eerste échte oco in Nederland.
 
Deze week, wat zeg ik, vanmiddag heeft een gesprek met het college plaatsgevonden over het antwoord van het college op de notitie “relatie ect...” van een jaar geleden.
Een positief gesprek. Uitgesproken onvrede en de wil om de blik te richten op de toekomst.
Het DB ging dat gesprek in met een positieve uitspraak van het algemeen bestuur gisteren, “we heffen het opschorten van de advisering op, maar er staan nog een groot aantal vragen open”.
 
In tweede positieve opmerking betreft de instelling van een nieuwe werkgroep van ons platform.
Deze werkgroep “zorg-aan-huis” staat onder leiding van de heer Arend Schenkel, voorheen directeur Tellens. Het onderwerp van wérk in deze werkgroep is het uitbrengen van een ongevraagd advies over mogelijke toekomstscenario’s van inhoud, organisatie en inbedding  in andere voorzieningen van wat we nu “georganiseerde thuiszorg” noemen.
De werkgroep zal in parallellie mee ópwerken met de gemeentelijke activiteiten “dóórontwikkeling gebiedsgericht werken / uitwerken van de organisatie van het voorliggend veld per gebied”  en de in samenhang met “woonvisie, langer thuis wonen, woningprogramma en domotica”.
Over deze werkgroep is gesproken met het college en de gemeentesecretaris. Wij hebben vernomen dat het college neiskirrich is naar dit ongevraagd advies en faciliteiten voor dit werk ter beschikking wil stellen...dank daarvoor; met de secretaris is afgesproken dat het samen optrekken, genoemde parallellie in goede banen geleid zal worden.
 
Naast de heer Schenkel hebben mw Baarda portefeuillehouder “thuiszorg”,  de heer Jansen lid portefeuillehouder “wonen” en de voorzitter van de lokale raad IJlst en de dorpen rondom Gerlof Otter, waar we de pilot langer-thuis-wonen willen opzetten... zitting in de werkgroep.
Ook de heren Harrie Dijkstra, directeur Hof en Hiem, Jan Paul Verdenius, huisarts, en de heer Loek Hogenhout o.a. lid van de themagroep zorg in de bezuinigingsdialoog, zijn bereid gevonden om zitting te hebben in de werkgroep.
Ondergetekende zal als secretaris deelnemen aan de werkgroep.
Mee gezien uw discussie in de jl. gehouden raadvergadering willen wij u graag nu al op de hoogte stellen van het onderzoekswerk van deze werkgroep.
 
Tenslotte, tja op mijn leeftijd weet je dat het leven niet alleen maar feest is...wéér een duidelijke uitspraak van het algemeen bestuur van het platform gisteren: de gevolgde procedure rond het juridisch construct GT’s klopt van geen kant.
Die vergadering is in overleg met het college speciaal drie en een halve week uitgesteld juist om nog over dat belangrijke stuk te kunnen praten,.... maar we ontvingen de stukken pas vijf dagen geleden én met de mededeling onder de kop “inspraak”.... “je kan er wat van zeggen tót 1 augustus”... ik citeer ons AB.... dat is geen inspraak maar volksverlakkerij.
 
Maar goed, we zijn goed gemoed en het DB zal een voorlopig advies voorbereiden en vóór 1 augustus aan u toezenden, maar we merken nu al vast op dat het wel vreemd is dat:
--je een organisatievorm, het juridisch construct vaststelt,
--mee op basis van een evaluatierapport, waarvan de conclusies van dat rapport zijn verwerkt
--maar dat dat evaluatierapport pas in augustus beschikbaar is
--tevens wordt gesteld dat er nu al veel geld wordt uitgegeven met het aanstellen van projectleiding voor de implementatie van het advies, waarover u in september een besluit neemt
--en tenslotte wordt u vanavond gevraagd 2 ½ miljoen structureel méér te stoppen in het GT’s
......
--maar in het rapport “juridisch construct” staat dat onderzoek heeft uitgewezen, dat de keuze uit één van de drie organisatievormen financieel niks uitmaakt.....
 
Wij zullen uitvoerig reageren en onder andere ingaan op het leerstuk “onbewust onbekwaam”, volgens ons een bij-effect van decentralisaties in de zorg, maar zeker ook als het gaat om procedures en volgordelijkheid in de beleidsontwikkeling.

Contact

Als u contact met ons wilt
Klik dan hier

 

Als u een melding wilt maken
Klik dan hier

 

Als u een zich wilt inschrijven voor de nieuwsbrief
Klik dan hier

*